1402/2017

Tổng hợp điểm thi chứng chỉ nghiệp vụ Khai hải quan 2016 của TCHQ ( bao gồm chấm phúc khảo)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ
KHAI HẢI QUAN 2016 ( bao gồm kết quả chấm  phúc khảo)

– Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23-6-2014;

– Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT- BTC ngày 30-01-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

– Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26-8-2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

– Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ – TCHQ ngày 28-9-2016 về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016;

– Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả điểm thi Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2016 được tổ chức vào ngày 26-11-2016 và 27-11-2016 gồm các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo .

Điều 2. Căn cứ vào kết quả điểm thi của các thí sinh đạt yêu cầu cả 03 môn thi, Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là các Phó Chủ tịch của Hội đồng thi tổ chức cấp chứng chỉ cho các thí sinh đạt yêu cầu theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và các thí sinh có tên tại Điều 1 kể trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TẠI MIỀN BẮC ( bao gồm luôn kết quả chấm phúc khảo)

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TẠI MIỀN NAM ( bao gồm luôn kết quả chấm  phúc khảo)

Chủ tịch

Phó Vụ trưởng Vụ TCCB

Bùi Ngọc Lợi

Tin tức Related