2903/2017

Quy định về thẻ nhân viên đại lý hải quan theo thông tư mới nhất

QUY ĐỊNH VỀ THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN THEO THÔNG TƯ MỚI NHẤT

Căn cứ thông tư Số: 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 quy định nhân viên đại lý hải quan như sau:

Mục đích Nhằm quản lý các hoạt động của các cá nhân hoạt động trong đại lý hải quan
Mã ngành kinh tế Ngành nghề yêu cầu phải có thẻ nhân viên đại lý hải quan: Dịch vụ làm thủ tục hải quanMã ngành kinh tế:

Mã số nhân viên được ghi trên Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và được sử dụng trong thời gian hành nghề khai hải quan của nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều kiện I. Điều kiện làm nhân viên đại lý hải quanNhân viên đại lý hải quan phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là công dân Việt Nam.

2. Có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật

3. Có chứng chỉ về nghiệp vụ hải quan.

4. Được đại lý làm thủ tục hải quan trình hồ sơ đề nghị xin cấp mã số nhân viên đại lý hải quan lên Tổng cục Hải quan và được TCHQ cấp mã số nhân viên đại lý hải quan. Mã số nhân viên đại lý hải quan sẽ trùng với chứng minh thư của người được cấp. Có giá trị trong 3 năm

II. Các đối tượng không được làm nhân viên đại lý hải quan

Các đối tượng sau đây không được làm nhân viên đại lý hải quan:

1. Người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.

3. Người đã bị xử lý hành chính về hành vi vi phạm pháp luật hải quan và thuế trong phạm vi một (01) năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan.

4. Công chức, viên chức nhà nước đang tại chức.

5. Các trường hợp bị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

(Quy định tại Điều 8 Thông tư số 12/2015/TT-BTC;

Thành phần hồ sơ Hồ sơ cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan gồm:Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 07 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

2.  Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;

3.  Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;

4. Chứng minh thư nhân dân: 01 bản chụp;

5. Một (01) ảnh 2×3.

Các chứng từ bản chụp do giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.

Nơi nộphồ sơ Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được gửi đến Tổng cục Hải quan.
Trình tự,thủ tục Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 08 ban hành kèm Thông tư này.Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trùng với số chứng minh thư nhân dân của người được cấp và có giá trị trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.
Thời hạngiải quyết 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí/phí Không quy định
Thời hạn hiệu lực Thẻ nhân viên đại lý hải quan có giá trị ba (03) năm kể từ ngày được cấp
Xử lý vi phạm Điều 10. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã cấp theo mẫu số 09 ban hành kèm Thông tư này trong các trường hợp sau:

a) Có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Có hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế hoặc hối lộ cán bộ, công chức hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan;

c) Cho người khác sử dụng mã số của mình hoặc sử dụng mã số của người khác hoặc sử dụng mã số không phải do Tổng cục Hải quan cấp để làm thủ tục hải quan;

d) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan chuyển làm việc khác hoặc chuyển sang làm việc cho đại lý làm thủ tục hải quan khác;

đ) Đại lý làm thủ tục hải quan bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động;

e) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sử dụng mã số đã hết thời hạn hiệu lực để làm thủ tục hải quan.

2. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị thu hồi mã số thuộc các trường hợp a, b, c khoản 1 Điều này sẽ không được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày bị thu hồi. Trong thời gian không được hành nghề, nếu người bị thu hồi đứng tên thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp này sẽ không được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan.

Hết thời hạn nêu trên, nếu người bị thu hồi muốn được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thì phải trải qua kỳ thi và được cấp lại Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan và thực hiện thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

 (Quy định tại Điều 10 TT12/2015/TT-BTC

Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh – Thông tư  số 12/2015/TT-BTC
Thông tin khác Gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quana) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được gia hạn thời gian sử dụng mã số nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a.1) Không thuộc các trường hợp bị thu hồi mã số theo quy định tại Điều 10 Thông tư này;

a.2) Tham gia tối thiểu 2/3 hoặc thời lượng tương đương 03 ngày các khóa đào tạo, cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật hải quan do cơ quan hải quan (Tổng cục Hải quan và hải quan các cấp) và đơn vị được cơ quan hải quan cử cán bộ tham gia giới thiệu trong thời gian mã số nhân viên có hiệu lực.

b) Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị.

c) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Tổng cục Hải quan thực hiện việc gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Thời gian gia hạn là 03 năm kể từ ngày gia hạn.

4. Trường hợp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị mất, nếu đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản xác nhận và đề nghị, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Tổng cục Hải quan xem xét cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trên cơ sở sử dụng mã số đã được cấp trước đây.

Thông tin liên hệ Tổ chức đào tạo lớp nghiệp vụ Khai hải quan cho nhân viên đại lý hải quan liên hệ 0902.86.86.84(Ms Xuyến)Đăng ký học tại đây: https://goo.gl/74tI3r

Fanface: https://www.facebook.com/hockhaihaiquandientu

Website: http://giaoductoanquoc.com/chuyen-muc/khai-hai-quan-xuat-nhap-khau/

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CÔNG TY….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
…………, ngày …… tháng …… năm ……

 

ĐƠN Đ NGHỊ CP MÃ S NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tên doanh nghiệp: …………

Loại hình doanh nghiệp:

Mã số thuế: ………………

Địa chỉ: ……………………

– Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

– Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

– Căn cứ hợp đồng lao động số ……… ngày ……/……/…… giữa doanh nghiệp …………………… với ông (bà) ……………………

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho ông (bà):

1/ Họ và tên:

Sinh ngày: …………

Số CMND: ………………… cấp ngày…………tại………

2/ Họ và tên:

Sinh ngày: …………

Số CMND: ………………… cấp ngày…………tại………

3/ …

Hồ sơ gửi kèm gồm:

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ,…;

– Bản chụp chứng minh thư nhân dân;

01 ảnh 2×3 cm.

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 08

Ảnh 2×3 TỔNG CỤC HẢI QUAN
———
MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
……………………
 
Họ tên:……………………………………………….Ngày sinh……………………………………………

Đại lý làm thủ tục hải quan:……………………..

…………………………………………………………

Có giá trị đến ngày:……………………………….

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…
TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
   
Chương trình đào tạo Related